Holokaust

Holokaust potice od gr?ke re?i  holókaustoshólos , „cijelih“ i kaustós , „izgorio“)  i tako?er  i kao Shoah (hebrejski : ????? , Hašoa , „katastrofa“, Tokom  Drugog svjetskog rata Holokaust ili genocid kao zajedni?ka imenica  za  masovno ubojstvo od oko 6 milijuna Jevreja, 20 miliona Rusa, 10 miliona drugih kriscana, 2 miliona, Roma, invalidnih osoba,  homoseksualaca, Holokaust je program sustavnog  ubijanja  Jevreja i Roma  pod okriljem nacisti?ke Njema?ke.

Od 9.000.000 Jevreja  koji su boravili u Europi prije holokausta, oko dvije tre?ine ubijeno. Preko milijuna jevrejske djece, oko 2 milijuna jevrejskih  žena i tri milijuna jevrejskih muškaraca  je  ubijeno u holokaustu. Rezolucija 60/7  kao  Me?unarodni dan holokausta je inicijativa države Izrael. Tadašnji Ministar vanjskih poslova Države Izrael, Silvan Šalom,  šef delegacije Izraela  UN  je  dao predlog  da se 27. januar  odredi  kao Me?unarodni dan sje?anja na Holokaust  jer je to dana 1945 od strane sovjetskih trupa, oslobo?en najve?i nacisti?ki logor smrti, Auschwitz-Birkenau. Time je rezolucija 60/7  jednoglasno, zakonski  usvojena  u  Ujedinjenim narodima.

Bit teksta  Rezolucije  60/7 leži u dvostrukom pristupu: da uvijek  drži paznju, pam?enje i sje?anje na one koji su masakrirali tijekom holokausta, a drugi da vrši  obrazovanje budu?ih generacija, i dodatno  podsti?e razvoj obrazovnih programa o Holokaustu što ima veliki  istorijski cilj u  sprije?avanja budu?ih djela genocida : antisemitizma, negiranja Holokausta uz osudu svih pojava  vjerske netrpeljivosti, izazivanja, uznemiravanja ili nasilja protiv osoba ili zajednica na temelju etni?ke pripadnosti ili vjerskih uvjerenja.

Ona tako?er poziva na aktivno o?uvanje holokausta web stranice koje su služili kao vje?no sjecanje na postojanje nacisti?kih logora smrti, koncentracionih logora, prisilnog rada kampovima i zatvorima, kao i za uspostavljanje programa UN na  terenu i mobilizaciju društva za sje?anja na holokaust i obrazovanja.

Me?unarodni dan u znak sje?anja na žrtve holokausta je dan na koji se mora reafirmirati kao  naše trajno opredjeljenje za ljudska prava.