Pesah je jedan od najve?ih jevrejskih praznika, kojim se obilježava osloba?anje Jevreja iz Egipatskog ropstva. Prema Starom zavjetu, Bog je bio taj koji je oslobodio Jevreje, tako što je poslao deset pošasti na Egipat, od kojih je najstrašnija bila deseta odnosno pogibija svega prvoro?enog u Egiptu.

Nakon što je faraon oslobodio Jevreje, dotu?en smr?u svoga sina, re?eno je da su  napustili Egipat u takvoj žurbi da nisu imali vremena da sa?ekaju da im uskisne hljeb a to je ujedno i razlog zašto su za vreme ovog praznika izri?ito zabranjena jela sa kvascem i zašto se Pesah drugu?ije naziva „praznik beskvasnih hljebova“ (heb-hag amacot). Maca (ravan beskvasni hljeb) je simbol praznika.

Pesah je jedan od tri hodo?asna praznika (heb Shalosh regalim) kada svi Jevreji koji imaju mogu?nost, hodo?aste u Jerusalem, a u vrijeme postojanja hrama svaki punoljetni muškarac bio je obavezan do?i u sveti grad.