Šavuot nije najve?i, ali je svakako najzna?ajniji praznik, jer se njime proslavlja Mojsijevo primanje Tore i deset božijih zapovjesti na brdu Sinaj i jedan je od tri hodo?asna praznika.

ETIMOLOGIJA

Današnji naziv Hag ašavuot – Praznik sedmica, vjerovatno poti?e otuda što po?inje da se slavi sedam sedmica poslije drugog dana Pesaha, tj. na kraju odbrojavanja omera.

VRIJEME ODRŽAVANJA PRAZNIKA

Šavuot se slavi 6 – og dana mjeseca Sivana (krajem Maja ili po?etkom Juna). U Izraelu se ovaj praznik slavi jedan dan, a u dijaspori dva dana. Jevreji, koji žive izvan Izraela, a  koji pripadaju reformskom pokretu, slave Šavuot samo jedan dan.

ISTORIJA PRAZNIKA

Još od najstarijih vremena, Šavout je bio dijelom ratarskog slavlja požnjevenih snopova je?ma i pšenice. Sezona žetve je predstavljala vrijeme velike radosti i trajala je sedam sedmica. Na Pesah bi po?ela žetva je?ma, a na Šavuot bi završavala žetva pšenice. Drugim rije?ima, ovaj praznik je bio kruna i završetak jedne velike proslave, kada su svi punoljetni muškarci imali obavezu da hodo?aste u Jerusalim. Tom prilikom su izgovarane molitve, prinošene su žrtve i dvije vekne hljeba, napravljene od žita požnjevenog na sam dan praznika. Nakon završenog vjerskog ceremonijala, bile su prire?ivane gozbe, na koje su bili pozivani i robovi i sirotinja.

PRAZNI?NI OBI?AJI

 Pravila obilježavanja

Tradicionalno slavljenje praznika Šavuot, i danas podrazumjeva:

odsustvovanje sa posla , vjerski dio ( službe u sinagogi ) i sve?ani ve?ernji obrok.

 

Akdamut

U aškenaskim jevrejskim zajednicama, za vrijeme službe u sinagogi, se ?ita molitva Akdamut kojom se veli?a Bog, važnost Tore i opisuje nagrada koju ?e pravednici dobiti na onom svijetu.

Kod Sefarda se Akdamut ne ?ita.

Svitak o Ruti ( Megilat Rut )

Opšti je obi?aj i kod Sefarda i kod Aškenaza, da se za vrijeme jutarnje službe ?ita svitak o Ruti. To je jedna topla ljudska pri?a o ženi, nejevrejki, koja je želila da postane dijelom jevrejskog naroda, i koja je to postala, prihvatanjem Tore. U tom doga?aju se nalazi ?itava suština i simbolika praznika, jer se jevrejski narod od drugih naroda razlikuje samo po tome što su primili odnosno prihvatili Toru.

Po predanju, Ruta je ?ukun – baka kralja Davida koji se rodio i umro na dan Šavuota.

 

Jerek

Prema Talmudu, za vrijeme Mojsijevog primanja Tore na gori Sinaj, neo?ekivano je procvjetalo cvije?e, zbog ?ega je i ustanovljen obi?aj da se na ovaj praznik ukrašavaju domovi i sinagoge zelenilom.

Zelenilo, isto tako, simbolizuje dan kada je Mojsije kao tromjese?na beba, pušten niz Nil u kolijevci od trske i kada je prona?en u šikari upravo na sam dan Šavouta ( 6 Sivan ).

 Limud Tora

je obi?aj koji nalaže prou?avanje Tore ( Biblije ) tokom cijele no?i. Predmet prou?avanja može biti bilo koja tema, ali su teme iz Talmuda, Mišne i Biblije naj?eš?e. U mnogim jevrejskim zajednicama, muškarci i žene uzimaju u?eš?a na posebnim ?asovima i diskusijama sve do same zore.

Jela za Šavuot

Veoma davno se uvrežio obi?aj da se na dan ovog praznika jedu jela i kola?i spravljeni od mlije?nih prera?evina i mlijeka, iz razloga što se Tora u Pjesmi nad pjesmama poredi sa “ medom i mlijekom „.

U sefardskim zajednicama, tradicionalno se pravi kola? od mlijeka i suhih grož?ica koji se zove Monte di Sinaj, što u prevodu zna?i Sinajsko brdo, a na prazni?noj trpezi uobi?ajene su i  pite odnosno kola?i od sira.

                      Blintzi za SavuotBlinci

                                                 ZANIMLJIVOSTI

      Isru hag

Dan poslije hodo?asnih praznika Pesaha, Šavuota i Sukota, naziva se Isru hag i smatra se      polupraznikom, iz razloga što  brojni hodo?asnici, u doba jerusalimskog hrama, nisu stizali da na dan praznika prinesu žrtve, pa su to ?inili narednog dana, na Isru hag.