MUZIKA S ODJEKOM UŽASA

– PREDAVA?: Milijana Pavlovi? (kratka biografija)

Muzikolog na postdoktorskim studijima na Odsjeku za muzikologiju Univerziteta u Inzbruku u Austriji. Nakon doktorata na Univerzitetu u Ferari (Italija, 2009), na temu Gustav Maler u Italiji,

u svom radu se koncentriše na aspekte stvarala?kog procesa Gustava Malera, estetiku njegovih djela i perioda Fin de siecle. Poseban istraživa?ki fokus usmjerava na ulogu muzike u Holokaustu i koncentracionim logorima, te istorijat muzike kao sredstva propagande.

BL