REVITALIZACIJA JEVREJSKE OPŠTINE BANJA LUKA

Glavni projekat revitalizacije Jevrejske opštine Banja Luka

GLAVNE AKTIVNOSTI JEVREJSKE OPŠTINE BANJA LUKA ZA 2010. GODINU

Revitalizacija Jevrejske opština B. Luka što za nas u ovom trenutku podrazumjeva ostanak i opstanak jevrejskog kulturnog identiteta ne samo na ovim prostorima nego i u svijetu, jedino je mogu?a kroz izgradnju sinagoge i kulturnog centara koji ?e u bliskoj budu?nosti, kao svetionici u no?i dati mnogo bolju mogu?nost razvoja i prijenosa vjerske i kulturne rije?i Jevrejskog naroda bilo da žive u Svetoj zemlji ili u galutu /dijaspori/ i time sigurno  doprinijeti  me?unarodnoj  privredno–ekonomskoj, a prije svega  kulturnoj razmjeni i benefitu  izme?u Izrela i Bosne i Hercegovine.

1. Povrat dobara Jevrejske opštine Banja Luka

Nakon 65 godina od holokausta i katastrofalnih zakona o nacionalizaciji i napuštenoj imovini od strane ex Yu vlasti koje su doveli do velikih alija sa ovih podru?ja polako stavari dolaze na svoje i ako u tranzicijskom periodu nakon raspada exYu u sadašnjem trenutaku u Bosni I Hercegovini, ta?nije u Republici Srpskoj možemo slobodno da se deklarišemo Jevrejima. Zahvaljuju?i podobnoj politi?koj situaciji i velikoj gesti Vlade R.Srpske te gradske uprave grada B. Luke planirano je da se sa izgradnjom Jevrejskog Kulturnog Centra sa sinagogom u Banja Luci zapo?ne u prolje?e 2010 godine.

2. Produženje kursa hebrejskog jezika

Izrada projekta u toku. Do sada smo uprili?ili tri kursa hebrejskog jezika zahvaljuju?i  podršci Ministarstva prosvjete i kulture R.Srpske i pogodnosti da u našem gradu imamo adekvatan stru?ni kadar. To želimo praktikovati i 2010. godine izradom adekvatnog projekta koji ?e biti oboga?en prigodnim prazni?nim molitvama pri obilježavanju slova  tradicije Sredstva za po?etak kursa najverovatnije krajem marta 2010. godine su obezbje?ena.

3. Tradicionalni projekat druženja mladih iz ex Yu uz prikaz holokausta Jevreja i posjeta kampu smrti  Jasenovac –i memorijalnom centru Gradina u Koraskoj Dubici.
Smatramo ga jednim od najvažnijih uporišta za dalji prosperitet naše opštine i to osobito u organizaciji velikih projekata o holokaustu internacionalnog karaktera /memoari i sje?anja/ da se pamti i ne zaboravi, što ?e osobito do?i do izražaja nakon izgradnje JKC sa sinagogom.

4. U?eš?e  u aktivnostima Saveza nacionalnih manjina  R. Srpske

Formiranje Saveza nacionalnih manjina R. Srpske  je izvršeno pre 5 godina. Ideju za promocijom nacionalne opcije je dalo ?lanstvo naše opštine. U kordinacionom Odboru Saveza nacionalnih manjina imamo svog predstavnika koji zastupa  naše interese na opštem društvenom planu sa sve ve?om promocijom jevrejskog kulturnog identiteta na nivou Bosne I Hercegovine.

5. U?eš?e na Kulturnoj  smotri nacionalnih manjina u BiH u Banja Luci sa prezentaciom jevrejske kulturne tradicije /muzika, pjesma, hebrejski plesovi/

Izradom adekvatnog projekta, želimo da na sasvim pristupa?an na?in, u?eš?em jevrejskih kulturnih umjetnika iz cjelog  svijeta na  ovoj smotri izvršimo promociju, jevrejskog kulturnog identiteta i istoj damo interna cionalni karkater uz druženje mladih jevreja sa drugim nacionalnim manjinama.

6. Nakon dvije godine rada u saradnji sa Arhivom R Srpske, do?i ?e do realizacije projekta “Memoari na Holokaust Jevreja Bosanske Krajine”

Ovaj  projekat- knjiga je do do sada  najve?e poduzeto arhivsko istraživanje dokumentacije o Jevrejima na cijelom prostoru ex Yu a, njegova zvani?na publikacija i promocija ?e biti za 27. I 2010. godine na Svjetski dan Holokausta u Klubu nacionalnih manjina u Banja Luci sa po?etkom od 19 ?asova. Ovim projektom-knjigom po našem mišljenju izvršen je  do sada najkompletniji presjek stanja života i rada  Jevrejskih opština Bosanske Krajine  kao i života i rada jevrejskih porodica na ovim prostorima ta?nije jedno retrostektivno- edukativno  sje?anje na Holokaust i stanje Jevrejskih zajednicama Bosanske Krajine onih gradove  gdje su postojale razvijene jevrejske opštine sa  sinagogama / Jevrejska opština Banja Luka, Biha?, Sanski Most, Derventa, Prijedor, Gradiška, Bosanski Brod i Doboj sa prate?im   jevrejskim  porodica u tim gradovima I to sa imenom I prezmenom Poseban dodatak ovog izdanja je knjige ?e biti autenti?no svjedo?enje o?evidaca stradanja jevreja u holokaustu  u obliku  filmovane DVD prezentacije.